Rydym ni eisiau clywed eich barn am ein Huwchgynllun enghreifftiol, fel bod modd i ni greu’r cynigion gorau posibl ar gyfer y dyfodol.  

Gallwch rannu eich sylwadau gyda ni trwy lenwi arolwg ar-lein yma: [LINK]


Os nad ydych chi’n dod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano ar ein gwefan neu yn un o’n digwyddiadau, gallwch anfon neges e-bost atom ar Masterplan2040@cwl.aero a bydd aelod o’n tîm prosiect yn ateb eich ymholiad cyn gynted â phosibl.Yn ein digwyddiadau, gallwch gael rhagor o wybodaeth a siarad ag un o aelodau tîm y prosiect a fydd yn gallu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Pam ydyn ni’n meddwl bod eich cynnwys yn y camau cynnar yn bwysig

Rydym yn cydnabod bod hwn yn gam cynnar yn natblygiad eich Maes Awyr, ac rydym yn meddwl am y tymor hir.  

Bydd pobl eisiau mwy o fanylion am ein cynigion, fel y costau, y rhaglen a’r effeithiau amgylcheddol posibl.  

Er nad yw’r holl atebion gennym ni ar hyn o bryd, rydym eisiau cynnwys cymaint o bobl â phosibl i’n helpu i lywio ein cynlluniau ar gyfer dyfodol y Maes Awyr, sy’n golygu meddwl am beth ydych chi ei eisiau a ble ydych chi eisiau i ni fynd erbyn 2040.

Mae Llywodraeth y DU yn argymell bod gweithredwyr meysydd awyr yn ymgynghori ar newidiadau arfaethedig i Uwchgynlluniau, ac yn ymgysylltu’n ehangach â’r cymunedau lleol cyn cyhoeddi, er enghraifft, cysylltu’n agosach ag awdurdodau lleol a thrwy sesiynau galw heibio a chyfarfodydd cyhoeddus.

Ni fydd sail statudol i Uwchgynlluniau ac eithrio os ydynt yn ddarostyngedig i’r darpariaethau creu cynlluniau perthnasol. Yng Nghymru, pan fydd yr Uwchgynllun wedi cael ei gwblhau, dylai gael ei gyhoeddi a’i ddosbarthu i’r holl awdurdodau perthnasol. Dylai’r Uwchgynlluniau a gyhoeddwyd lywio paratoadau Cynlluniau Datblygu Lleol.  

Mae ymgysylltu â Chyngor Bro Morgannwg, yr Awdurdod Cynllunio Lleol, wedi helpu i lywio datblygiad yr Uwchgynllun, a bwriedir iddo gael ei fabwysiadu fel Canllawiau Cynllunio Atodol er mwyn helpu i ddiweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer yr Ardal.

Mae ymgysylltiad a chysylltiad da â rhanddeiliaid yn dangos arfer gorau, ac mae’n dangos ein hymrwymiad i gynhwysiant a chydweithio, fel sy’n cael ei hyrwyddo yn y ffyrdd o weithio a arweinir gan Ddeddf Lles a Chenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Bydd Adroddiad Cyfranogiad yn crynhoi’r digwyddiadau a’ch sylwadau (yn ddienw), a fydd yn eich helpu i esbonio sut mae eich adborth wedi llywio’r Uwchgynllun a gyhoeddwyd.

Arrow
Arrow