25 Mawrth

Roger Lewis fydd Cadeirydd nesaf Maes Awyr Caerdydd

Mae Prif Weithredwr Grŵp Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis, wedi’i benodi yn Gadeirydd nesaf Maes Awyr Caerdydd.

Bydd Mr Lewis yn dechrau yn y swydd anweithredol hon ar 1 Tachwedd 2015, ar ddiwedd cyfnod y Cadeirydd presennol, yr Arglwydd Rowe-Beddoe. Cyhoeddodd Mr Lewis y mis diwethaf y byddai’n ymadael ag Undeb Rygbi Cymru ar 31 Hydref ar ddiwedd Cwpan Rygbi’r Byd.

Wrth gyhoeddi’r penodiad heddiw, dywedodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart: “Rwy’n falch dros ben bod Roger wedi cytuno i gymryd y swydd bwysig hon. Mae’r Maes Awyr wedi sefydlu llwybrau hedfan newydd a gwella’i gyfleusterau dros y ddwy flynedd diwethaf. Dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd Rowe-Beddoe a bydd Roger yn gallu ychwanegu at y llwyddiannau hyn.

“Mae Roger yn meddu ar brofiad helaeth ac mae ganddo arbenigedd heb ei ail ym myd busnes yn ogystal â llond troll o frwdfrydedd a phenderfyniad. Bydd yn gallu datblygu a gwella Maes Awyr Caerdydd ymhellach i gynnig mynedfa hollbwysig i Gymru ar gyfer teithwyr busnes a hamdden. Mae gwaith Roger fel Cadeirydd Prifddinas-ranbarth Caerdydd wedi dangos eisoes mai ef yw’r person cywir i lywio a chyflawni dyfodol uchelgeisiol i’r Maes Awyr. Mae’r maes awyr yn ganolog i’n gweledigaeth ni o greu Prifddinas-ranbarth sy’n hawdd ei gyrraedd o weddill Ewrop a’r byd. O gael yr un person wrth y llyw ar y ddau fwrdd, bydd modd cydlynu’r gwaith o ddatblygu’r Maes Awyr a’r Prifddinas-ranbarth gyda’i gilydd.

“Hoffwn ddiolch yn fawr i’r Arglwydd Rowe-Beddoe am ei ymrwymiad i’r Maes Awyr ers inni gymryd perchnogaeth dros y safle ddwy flynedd yn ôl. Mae’r llwyddiannau diweddar, megis cyrchfannau hedfan newydd Flybe, wedi rhoi’r Maes Awyr mewn sefyllfa llawer cryfach nawr nag yr oedd pan brynon ni’r lle, ac mae cyfraniad yr Arglwydd Rowe-Beddoe wedi bod yn allweddol.”

Croesawodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, y cyhoeddiad. Dywedodd: “Mae Roger wedi gwneud gwaith rhagorol fel Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru dros y naw mlynedd diwethaf ac rwy’n edrych ymlaen at gael yr un lefel o broffesiynoldeb ac ymrwymiad ganddo pan fydd yn cymryd yr awenau ym Maes Awyr Caerdydd.”

Dywedodd Roger Lewis: “Mae Maes Awyr Caerdydd yn hanfodol i economi Cymru – o ran dod ag ymwelwyr i mewn i’r wlad ac o ran creu cysylltiadau busnes cryf gydag Ewrop a gweddill y byd. Mae’r penodiad newydd hwn yn fraint wirioneddol ac yn hynod gyffrous. Rwy’n edrych ymlaen yn awr at ganolbwyntio ar yr heriau sydd o’n blaen gan gydweithio â Llywodraeth Cymru a’t tim yn y Maes Awyr i ychwanegu at lwyddiannau diweddar y Maes Awyr, boed drwy ehangu’r llwybrau teithio neu wella’r seilwaith.”

Dywedodd yr Arglwydd Rowe-Beddoe a fydd yn gorffen ei gyfnod fel cadeirydd y Maes Awyr ar 31 Hydref: “Bu’n fraint cael gwasanaethu fel Cadeirydd Maes Awyr Caerdydd ar ôl i Lywodraeth Cymru ei brynu yn 2013. Mae gan y Maes Awyr botensial mawr i gysylltu Cymru â gweddill y byd. Bu’n bleser arwain y gweithredwyr drwy’r camau datblygu cyntaf dan berchnogaeth Llywodraeth Cymru. Bydd gan Roger dîm o bobl ymrwymedig a medrus iawn i weithio â hwy ac rwy’n dymuno pob llwyddiant iddo yn ystod y cam datblygu nesaf.”