9 Rhagfyr

Cyhoeddi Debra Barber yn Rheolwr Gyfarwyddwr a Phrif Swyddog Gweithredu

Cyhoeddodd Maes Awyr Caerdydd heddiw benodiad Debra Barber yn Rheolwr Gyfarwyddwr a Phrif Swyddog Gweithredu, fydd yn gyfrifol am gyfarwyddo a rheoli gweithrediadau ac optimeiddio Maes Awyr cynaliadwy i Gymru.

 

Yn y rôl hon, bydd Ms Barber yn arwain tîm y Maes Awyr yn rheoli’r busnes a bydd yn goruchwylio datblygu a chyflenwi cynllun busnes y Maes Awyr. 

Bu Ms Barber yn y swydd Rheolwr Gyfarwyddwr dros dro ers mis Medi 2014 ar ôl iddi ymuno â Maes Awyr Caerdydd fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau ym mis Mai 2012 yn dilyn gyrfa lwyddiannus gyda’r Awyrlu Brenhinol. Wedi ymuno â’r lluoedd arfog ym 1984, treuliodd y ddeng mlynedd gyntaf yn gweithio ym meysydd awyr yr Awyrlu fel Rheolwr Trafnidiaeth Awyr cyn ymddeol fel Grŵp-gapten a Chomander y Llu Rheoli Trafnidiaeth Awyr, yn gyfrifol am holl unedau trafnidiaeth awyr yr Awyrlu yn y DU ac ar draws y byd wedi 28 mlynedd o wasanaeth.

Yn ystod ei chyfnod fel Rheolwr Gyfarwyddwr dros dro gwelwyd twf sylweddol yn niferoedd y teithwyr, canolfan newydd i gwmni awyrennau, gwasanaethau newydd a chyflenwi digwyddiadau mawr yn llwyddiannus ynghyd â gwelliannau pellach i’r derfynfa a gweithrediadau’r maes glanio.

Eleni gwelwyd Flybe yn sefydlu canolfan newydd, dwy awyren, ym mis Mehefin sydd erbyn hyn yn gweithredu 14 llwybr ar hyd a lled y DU ac Ewrop.  Ychwanegodd Vueling at ei wasanaethau i Sbaen ar gyfer 2015 a 2016 ac yn ddiweddar dathlwyd y ffaith fod 300,000 o gwsmeriaid wedi teithio gyda’r cwmni o Gaerdydd.  Cyhoeddodd Thomson hefyd daith hedfan fordeithiol i Dubai yn uniongyrchol o Gaerdydd ar gyfer gaeaf 2016 fel rhan o’i raglen newydd yn y rhanbarth.

Mae niferoedd y teithwyr ar hyn o bryd yn +10% am y flwyddyn gron hyd ddiwedd mis Tachwedd 2015 sef 1,139,567. Mae niferoedd mis Tachwedd ei hun yn +33% o’u cymharu â mis Tachwedd 2014 sy’n dilyn mis Hydref a dorrodd pob record gyda niferoedd y teithwyr yn +62% o un flwyddyn i’r llall.  Mae’r twf yn ganlyniad i lwyddiant canolfan newydd Flybe ynghyd â ffactorau llwyth cryfion gan gwmnïau hedfan yn cynnwys KLM, Vueling, Aer Lingus a Thomson.

Bu gan y Maes Awyr ran sylweddol mewn dau ddigwyddiad pwysig yn y rhanbarth, gan gyfrannu at lwyddiant Uwchgynhadledd NATO Cymru drwy groesawu 17 Arweinydd Gwladol a 28 o Uwch-weinidogion i Gymru ac yna denwyd dros 30,000 o deithwyr ychwanegol i’r Maes Awyr gan gystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd.

Yn ogystal, parhaodd Maes Awyr Caerdydd i ganolbwyntio ar gynaliadwyedd amgylcheddol a chymerodd gamau breision tuag at arferion gorau, gan lwyddo cael cydnabyddiaeth fel busnes ‘tirlenwi diwastraff 100%’  ac enillodd achrediad Cynllun Seren BS8555. Yn ddiweddar, enillodd Maes Awyr Caerdydd wobr Menter Amgylcheddol yn Seremoni Gwobrwyon y Gymdeithas Gweithredwyr Meysydd Awyr (AOA).  

 

Wrth gyhoeddi’r penodiad, meddai Roger Lewis, Cadeirydd Maes Awyr Caerdydd, “Mae’n bleser gen i gyhoeddi rôl Debra i arwain y tîm yn ystod y cyfnod nesaf yn natblygiad y Maes Awyr. Mae profiad sylweddol Debra yn y byd hedfan, yn ogystal â’i harweiniad ymarferol dros y 15 mis diwethaf, yn ei gosod mewn sefyllfa ddelfrydol ar gyfer y rôl hon. 

“Ein nod yw datblygu Maes Awyr cynaliadwy i Gymru, gan gydnabod y rôl hanfodol sydd ganddo yn economi Cymru fel y Maes Awyr cenedlaethol.  Enaid y Maes Awyr o hyd yw niferoedd y teithwyr ac rydym yn canolbwyntio ar y dasg heriol o ennill cwmnïau hedfan a gwasanaethau newydd i ddarparu mwy o ddewis yn y llwybrau fydd ar gael i deithio i mewn ac allan o Gymru.”

Meddai Debra Barber am ei phenodiad, “Rwy’n hynod falch o gael parhau i arwain y Maes Awyr yn ystod y cyfnod cyffrous hwn. Rydyn ni eisoes wedi cyflawni gryn dipyn ond yn cydnabod fod llawer iawn o waith eto i’w wneud i sicrhau y bydd gennym Faes Awyr y gallwn oll ymfalchïo ynddo.   

“Rydyn ni’n canolbwyntio ar sicrhau mai Caerdydd yw’r Maes Awyr o ddewis i Gymru, naill ai i deithwyr o Gymru neu i bobl sy’n ymweld â Chymru ar gyfer busnes neu bleser.  Wrth i ni nesáu at 2016 rydyn ni’n edrych ymlaen at ragor o welliannau i’n cwsmeriaid wrth iddyn nhw brofi’r Maes Awyr yn ogystal â chynnydd parhaol yn niferoedd y teithwyr.”