14 Ionawr

Cyfeiriad masnachol i Faes Awyr Caerdydd

Mae Bwrdd Maes Awyr Caerdydd yn parhau gyda’i adolygiad o strategaeth a staff gyda’r cyhoeddiad y bydd Spencer Birns, fel Cyfarwyddwr Masnachol, yn arwain yr holl ddatblygiadau busnes awyrenegol a busnes heb fod yn awyrenegol yn y dyfodol.

Mae’r newyddion yma’n dilyn cadarnhau Debra Barber fel Rheolwr Gyfarwyddwr a Phrif Swyddog Gweithredu.

Meddai Roger Lewis, Cadeirydd Maes Awyr Caerdydd: “Mae’r cyhoeddiadau hyn yn adlewyrchiad cadarnhaol o’r gwaith caled a’r llwyddiant a gyflawnwyd gan y tîm cyfan dros y flwyddyn ddiwethaf a’r uchelgais i hyd yn oed wella ar hynny yn y blynyddoedd i ddod.

“Byddwn yn gwneud datganiadau pellach dros yr wythnosau nesaf.”

Ymunodd Spencer â Maes Awyr Caerdydd yn 2006 i reoli’r holl berthynas gyda chwmnïau hedfan a gweithredwyr teithiau, ac yn ystod y cyfnod hwnnw bu ganddo ran allweddol yn gweddnewid Maes Awyr cenedlaethol Cymru, a welodd gynnydd o 13% yn niferoedd y teithwyr yn 2015. Cyn dod i weithio i Gaerdydd treuliodd dair blynedd ym Maes Awyr Manceinion yn gweithio ar weithgareddau datblygu hedfan masnachol a bu’n gweithio am naw mlynedd mewn swyddi amrywiol yng ngweithgareddau teithio My Travel Group.

Yn arbenigwr ar y berthynas gyda chwmnïau hedfan a gweithredwyr teithiau, mae ganddo’r cylch gwaith o hyrwyddo Cymru ar y llwyfan rhyngwladol, ac yn ddiweddar iawn bu’n gweithio gyda phartneriaid cwmnïau hedfan allweddol megis Flybe a Vueling ar eu twf yng Nghaerdydd. Ymhlith ei ddyletswyddau ychwanegol mae sicrhau gweithrediadau masnachol llwyddiannus yn cynnwys parcio ceir a gwasanaeth tacsi; safleoedd gwerthu bwyd, diod a nwyddau; llogi ceir a’r Lolfa Foethus. Mae Spencer hefyd yn gyfrifol am ddadansoddi busnes a marchnata i sicrhau bod y cwmnïau hedfan sydd yn y Maes Awyr yn perfformio’n dda o fewn y farchnad.

Meddai Debra Barber, Rheolwr Gyfarwyddwr a Phrif Swyddog Gweithredu Maes Awyr Caerdydd: “Mae gwybodaeth drylwyr a dealltwriaeth Spencer o fusnes cwmnïau hedfan a gweithredwyr teithiau heb ei ail, ac mae’n ased allweddol i ni wrth i ni deithio yn ein blaenau. Mae angen i gwmnïau hedfan ystyried Cymru a Maes Awyr Caerdydd fel cyfle gwych i ehangu gwasanaethau awyr y dyfodol a gyda Spencer ar flaen y gad rydyn ni mewn safle cryf iawn.

Ar ben hynny, wrth gwrs, rhaid i ni sicrhau ein bod yn cynnig profiad ardderchog i deithwyr wrth iddyn nhw fynd trwy’r Maes Awyr. Rwy’n hyderus y gall hyn barhau i wella gydag arweiniad Spencer yn yr holl feysydd masnachol yma ac y byddwn yn annog cwsmeriaid i ddychwelyd dro ar ôl tro.”

Ychwanegodd Spencer Birns, y Cyfarwyddwr Masnachol: “Mae’n gyfnod cyffrous yn y Maes Awyr wrth i ni ganolbwyntio ar dyfu’r busnes a gwella profiad y cwsmer felly rwyf wrth fy modd yn cael arwain y tîm masnachol wrth i ni symud yn ein blaenau.”