3 Hydref

Maes Awyr Caerdydd yn llwyddo cael twf pellach yn nifer teithwyr a’r EBITDA cadarnhaol cyntaf mewn wyth mlynedd

Mae Maes Awyr Caerdydd wedi adrodd ar flwyddyn allweddol i Faes Awyr cenedlaethol Cymru yn y flwyddyn ariannol yn gorffen ym mis Mawrth 2018. Gyda chynnydd o 9% yn nifer y teithwyr, mae’r Maes Awyr hefyd wedi cryfhau ei sefyllfa ariannol i ddangos EBITDA cadarnhaol am y tro cyntaf mewn wyth mlynedd.

Roedd nifer y teithwyr yn sefyll ar 1.488 miliwn ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2017-18, yn dilyn twf o 16% yn 2016, sy’n golygu bron i 50% o dwf yn nifer y teithwyr ers i Faes Awyr Caerdydd ddod o dan berchnogaeth gyhoeddus yn 2013.

Llwyddwyd i gynyddu nifer y teithwyr drwy ychwanegu teithiau hedfan newydd neu amlach i gyrchfannau poblogaidd yn cynnwys Madrid gydag Iberia Express, Guernsey gyda Blue Islands, y naill yn gwmnïau hedfan newydd – ynghyd â Rhufain gyda Flybe a Ffaro gyda Ryanair ymhlith eraill. Cynyddwyd amlder y teithiau hedfan hefyd ar wasanaethau craidd busnes a hamdden megis i Belffast (City) gyda Flybe, gyda thaith ddwyffordd ddwywaith y dydd yn ystod yr wythnos a mwy o deithiau i Sbaen gyda Vueling. Cynyddodd KLM hefyd y capasiti ar lwybr Caerdydd-Amsterdam drwy ddefnyddio awyren Embraer 175.

Gyda chanolbwynt parhaol ar wneud cynnydd yng nghynaliadwyedd ariannol y cwmni llwyddodd y Maes Awyr ennill EBITDA (enillion cyn llog, treth, dibrisiad ac amorteiddiad) cadarnhaol sydd yn fesur o berfformiad gweithredol cwmni.  Dyma’r tro cyntaf i ganlyniad cadarnhaol gael ei sicrhau mewn wyth mlynedd, gan wella’r canlyniad o un flwyddyn i’r llall o £897,000.

Rhai o uchafbwyntiau blwyddyn ariannol 2017-18:

 • Nifer y teithwyr wedi tyfu 9% o un flwyddyn i’r llall, ar ben y twf o 16% yn 2016
 • Dros 1.488 miliwn o deithwyr wedi dewis hedfan o Gaerdydd yn 2017-18
 • Cafwyd perfformiad EBITDA cadarnhaol am y tro cyntaf mewn 8 mlynedd
 • 2018 oedd y flwyddyn brysuraf ers 8 mlynedd – bron i 50% o dwf ers newid perchnogaeth yn 2013
 • Sicrhau’r Cludwr 5* o’r Dwyrain Canol, Qatar Airways, a ddechreuodd weithredu ym mis Mai 2018
 • Dyfarnwyd y maes awyr gorau yn y DU (o dan 3 miliwn o deithwyr) gan Gymdeithas Gweithredwyr Meysydd Awyr (AOA)
 • 2 gwmni hedfan newydd – Iberia Express a Blue Island
 • 3 cyrchfan newydd – Rhufain, Madrid a Guernsey
 • Gwell cyfleusterau yn cynnwys; ardal ymadael, lolfa foethus, pont awyr, canolfan llogi ceir a cwrdd a chyfarch mewn da bryd ar gyfer haf 2018
 • Parhau i weithio gyda Croeso Cymru i ddenu teithwyr i Gymru a’r Brifddinas, gan gynyddu nifer y teithwyr i mewn i Gymru o 24% y llynedd i 30% ym mlwyddyn yr adroddiad presennol
 • Cefnogi ‘Tîm Cymru’ yn eu llwyddiant ysgubol yn croesawu gêm derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA ym mis Mehefin 2017. Ar benwythnos y gêm, croesawodd Maes Awyr Caerdydd dimau Juventus a Madrid, 21,000 o gefnogwyr teithiol Juventus a thros 380 o symudiadau ychwanegol gan awyrennau.

Camp sylweddol y llynedd oedd cyhoeddi gwasanaeth dyddiol i’r Dwyrain Canol a lansiwyd ar 1 Mai 2018. Mae gwasanaeth Qatar Airways, sy’n gweithredu ar awyren  Boeing 787 Dreamliner, yn cysylltu Cymru a De Orllewin Lloegr â marchnadoedd allweddol byd-eang ledled Awstralia, Affrica ac Asia drwy ganolfan Maes Awyr Rhyngwladol Hamad yn Doha, Qatar.

Meddai Roger Lewis, Cadeirydd Maes Awyr Caerdydd: “Roedd 2017 yn flwyddyn allweddol i Faes Awyr Caerdydd, gyda’r cynnydd o 9% yn nifer y teithwyr ar ben y twf o 16% yn 2016 yn ganolog.

Roeddem yn canolbwyntio ar wella’n perfformiad busnes yn sylweddol ac ar yr un pryd yn cyfleu disgwyliadau gwasanaeth ein cyfranddalwyr, ein rhanddeiliaid a’n cwsmeriaid. Yn dilyn hynny rydym wedi cryfhau sefyllfa ariannol y cwmni ac wedi gwella enw da a statws y Maes Awyr. Rydym wedi profi twf parhaol, wedi cwblhau’r cynlluniau ar gyfer dechrau’r gwasanaeth 5* gan Gludwr o’r Dwyrain Canol, wedi gwella profiad y cwsmer ac wedi gweld y Maes Awyr yn cael ei ystyried yn arwyddocaol ac yn amlwg mewn cynllunio economaidd cenedlaethol a rhanbarthol a thrafnidiaeth integredig.

Er hynny, rydym yn cydnabod fod llawer mwy i’w wneud gennym o hyd, ond fe fyddwn yn tynnu sylw at y llwyddiant parhaol a gafwyd hyd yma gan dîm y Maes Awyr ac ar ran y Bwrdd hoffwn ddiolch iddynt a’u llongyfarch am eu gwaith caled a’u llwyddiannau dros y 12 mis diwethaf.

Rydym yn canolbwyntio ar adeiladu ar y perfformiad ariannol sylweddol well hwn yn y flwyddyn ariannol gyfredol 2018/19. Byddwn yn cyflawni twf dau ddigid a gwella profiad y teithiwr hyd yn oed yn fwy.”

Ychwanegodd Deb Barber, Prif Swyddog Gweithredol Maes Awyr Caerdydd: “Bu 2017 yn flwyddyn o gynnydd arwyddocaol i Faes Awyr Caerdydd. Rydym wedi croesawu cwmnïau hedfan newydd, wedi ychwanegu at y dewis o gyrchfannau i’n cwsmeriaid ac wedi buddsoddi mwy hyd yn oed yn y derfynfa er mwyn gwella eu profiad.

Rydym wedi canolbwyntio ar ddatblygu ein prosesau ynglŷn â phobl a systemau Adnoddau Dynol, gan gydnabod twf ein tîm a’r rôl bwysig sydd ganddynt wrth yrru’r cwmni yn ei flaen.”

Mae cyflenwi safonau uchel o ddiogelwch a chydymffurfiad rheoleiddio yn parhau i fod yn ganolbwynt allweddol gennym. O weithio gyda’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE), rydym wedi cryfhau ymhellach ein prosesau a’n gweithdrefnau diogelwch gan hefyd barhau i ganolbwyntio ar gynaliadwyedd amgylcheddol.

Mae’r busnes yn tyfu’n gryfach ac rydym mewn sefyllfa dda i gyfleu ein gweledigaeth a’n cenhadaeth o gynhyrchu budd economaidd arwyddocaol i Gymru.”

Ym mis Gorffennaf 2018 lansiodd Maes Awyr Caerdydd yr Uwchgynllun drafft oedd yn gosod gweledigaeth y Maes Awyr hyd at 2040 a chynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu busnes y Maes Awyr dros yr 20 mlynedd nesaf fel porth allweddol i’r DU.  Wedi adolygu adborth ymgysylltu â’r cyhoedd bwriedir cyhoeddi’r Uwchgynllun terfynol yn ddiweddarach yn 2018.

Uchafbwyntiau hyd yma ym mlwyddyn ariannol 2018-19:

 • Cwmni hedfan newydd Qatar Airways yn lansio gwasanaeth uniongyrchol dyddiol i Doha ym mis Mai 2018, yn cynnig cysylltiadau i gyrchfannau allweddol drwy ganolfan yn y Dwyrain Canol i Awstralia, Tsieina, De Affrica, India, Seland Newydd a thu hwnt
 • Dechreuodd Flybe weithredu gwasanaeth newydd i Fenis ar 27 Mawrth
 • Cyflwynodd Thomas Cook wasanaeth wythnosol i Antalya ar 4 Mai 2018, ac ail wasanaeth wythnosol i Dalaman ar 25 Mai 2018
 • Ychwanegodd TUI daith hedfan i Antalya bob dydd Llun o 7 Mai 2018
 • Trefnodd Super Break nifer o becynnau gwyliau byr i gyrchfannau oedd yn cynnwys Seville a Gwlad yr Iâ
 • Lansiwyd yr Uwchgynllun drafft am gyfnod o ymgysylltu â’r cyhoedd a disgwylir y fersiwn derfynol cyn diwedd y flwyddyn.

Wedi eu cadarnhau hyd yma ym mlwyddyn ariannol 2019-20:

 • TUI i ychwanegu awyren arall i ganolfan Caerdydd ar gyfer haf 2019, gan ychwanegu 100,000 o seddi a gwasanaethau newydd i Hurghada, Napoli a Dubrovnik ynghyd â thaith hedfan ychwanegol i Mahon, Menorca
 • Bydd Ryanair yn lansio gwasanaeth ddwywaith yr wythnos i Malta yn Ebrill 2019.