Gofynnir i gwsmeriaid wirio canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch teithio  a chyngor y Swyddfa Dramor a Chymanwlad ar deithio. Os byddwch yn hedfan, sicrhewch fod y ddogfennaeth gywir gennych i deithio, yn cynnwys y ffurflen datgan teithio rhyngwladol, a’ch bod yn gwirio gofynion y mynediad i’ch cyrchfan. Am fwy o wybodaeth am brofi COVID-19, cliciwch yma.  

 

Teithiwch yn hyderus drwy Faes Awyr Caerdydd

Diogelwch ein tîm a’n cwsmeriaid yw ein prif flaenoriaeth.

Yn awr yn fwy nag erioed, rydym am sicrhau bod pawb yn teimlo’n ddiogel wrth deithio drwy Faes Awyr Caerdydd, ac rydym wedi bod yn gweithio gyda’n holl bartneriaid yn cynnwys cwmnïau hedfan, siopau, caffis a bwytai, yn ogystal â Llu Ffiniau’r DU i sicrhau ein bod i gyd yn gweithio gyda’n gilydd i gyflawni hyn.

Mae’r tîm wedi bod yn gweithio ers wythnosau i gael y Maes Awyr yn barod i dderbyn teithwyr eto felly gallwch deithio’n hyderus. 

Rydym wedi cymryd camau pellach na chanllawiau Llywodraethau Cymru a’r DU gan roi’r mesurau canlynol ar waith: 

 

1Mae’r sefyllfa’n newid yn barhaus a byddwn yn parhau i gadw cysylltiad agos â’r awdurdodau perthnasol yn y Llywodraeth a’n partneriaid yn y cwmnïau hedfan i gael y cyngor a’r wybodaeth ddiweddaraf am deithio i Faes Awyr Caerdydd ac oddi yno.


Diogelwch ein tîm a’n cwsmeriaid sy’n parhau i fod ein prif flaenoriaeth.

Cliciwch y fideo i ddarganfod mwy am y mesuriadau newydd sydd yn ei le dros y Maes Awyr

Cliciwch yma ar gyfer cymorth Llywodraeth Cymru

 

Mae mwy o wybodaeth a Chwestiynau Cyffredin i’w gweld isod.

Pa fesurau sydd mewn grym ym Maes Awyr Caerdydd?

Yn awr yn fwy nag erioed, rydym am sicrhau bod pawb yn teimlo’n ddiogel wrth deithio drwy Faes Awyr Caerdydd, ac rydym wedi bod yn gweithio gyda’n holl bartneriaid yn cynnwys cwmnïau hedfan, siopau, caffis a bwytai, yn ogystal â Llu Ffiniau’r DU i sicrhau ein bod i gyd yn gweithio gyda’n gilydd i gyflawni hyn.

 

 1. Gwella glanhau’r Maes Awyr cyfan ddydd a nos, yn ogystal â glanhau’n drylwyr cyn i ni agor y derfynfa (?)
 2. Rydym wedi ychwanegu mwy o safleoedd (glanhau) diheintio dwylo drwy’r Maes Awyr
 3. Parchu rheolau cadw pellter cymdeithasol ar gyfer ein tîm a chwsmeriaid, gan gadw 2m os yn bosibl
 4. Gosod sgriniau diogelwch ger desgiau cofrestru, gatiau byrddio a desgiau mewnfudo (?)
 5. Mwy o arwyddion a marciau llawr er mwyn helpu pawb i ddeall y newidiadau yn y Maes Awyr ac i atgoffa pawb am y mesurau diogelwch
 6. Rydym yn arddangos holl gyngor a gwybodaeth berthnasol Llywodraethau Cymru a’r DU
 7. Rydym wedi cyflwyno ‘Stiwardiaid Maes Awyr’ i helpu’n cwsmeriaid gyda’r newidiadau ledled y derfynfa ac i fod wrth law i ateb unrhyw gwestiwn
 8. Mae pawb yn ein tîm yn gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol yn ôl y galw, yn cynnwys gorchuddion wyneb ym mhob ardal er mwyn gallu gwneud eu gwaith yn hyderus a chadw’i gilydd a’n cwsmeriaid yn ddiogel
 9. Rydym yn gofyn i deithwyr wisgo mygydau wyneb wrth deithio drwy’r Maes Awyr cyn hedfan ac ar ôl glanio’n ôl yng Nghaerdydd 
 10. Rydym yn annog taliadau digyffwrdd ledled y maes awyr os yn bosibl
 11. Rydym yn gofyn i gwsmeriaid a’n tîm yn unig i ddod i mewn i’r derfynfa
 12. Rydym wedi hyfforddi’n tîm ynghylch COVID-19 a’r mesurau diogelwch sydd ar waith.
Diweddariad ar deithio rhyngwladol

Diweddariad ar deithio rhyngwladol: Cafodd system oleuadau traffig ar gyfer teithio rhyngwladol ei chyflwyno yng Nghymru o 17 Mai 2021. Mae’n golygu bod gofynion gwahanol ar deithwyr yn dibynnu ar o ba wlad rydych wedi teithio. 

Cliciwch yma i weld rheoliadau teithio diweddaraf Llywodraeth Cymru

Fel erioed, rydym yn cynghori’r holl deithiwr i barhau i gysylltu â’u cwmni hedfan i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu taith hedfan, ac i wirio gofynion mynediad i’w cyrchfan cyn teithio.

Arweiniad ‘Teithio’n Ddiogel’ i deithwyr sy’n mynd trwy Faes Awyr Caerdydd

Arweiniad ‘Teithio’n Ddiogel’ i deithwyr sy’n mynd trwy Faes Awyr Caerdydd

Cynghorir pob cwsmer i wirio rheoliadau teithio perthnasol Llywodraeth Cymru am wybodaeth ynglŷn â theithio i mewn ac allan o Gymru, yn ogystal â chyngor y Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a Datblygu (FCDO) ynglŷn â theithio rhyngwladol. Cynghorir cwsmeriaid hefyd i gysylltu â’u cwmni hedfan i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu taith hedfan, ac i wirio canllawiau diogelwch y cwmni hedfan gan y gallant amrywio. Os ydych yn teithio, mae’n ofynnol i chi hefyd wirio gofynion mynediad i’r wlad y byddwch yn teithio iddi, ac unrhyw gyfyngiadau lleol sydd mewn grym. Mae mwy o wybodaeth ar gael drwy eich cwmni hedfan a gwefan yr FCDO.

Yn ogystal â’r newidiadau rydym wedi’u gwneud yn y Maes Awyr, i helpu i gadw pawb yn iach ac yn ddiogel, rydym yn gofyn i deithwyr wneud y canlynol:

A oes cyfleusterau profi COVID-19 ar gael yn y Maes Awyr?

Mae llawer cyrchfan yn disgwyl i deithwyr sy’n teithio gael prawf negyddol er mwyn mynd i mewn i’r wlad neu i leihau amser cwarantin. Mae Maes Awyr Caerdydd wedi partneru â Nuffield Health i ddarparu cyfleuster profi COVID-19 yn y Maes Awyr, gan roi cyfle i gwsmeriaid gael eu profi cyn eu taith hedfan.

Mae  Nuffield Health yn cynnig Profion PCR, Profion Llif Unffordd a Phrofion PCR Cyflym i gwsmeriaid. Dylech sicrhau eich bod yn archebu’r math cywir o brawf sy’n bodloni gofynion mynd i mewn i’ch cyrchfan.

Os ydych yn amau fod Coronafeirws arnoch, neu fod gennych symptomau COVID-19, peidiwch â theithio i’r Maes Awyr. Yn yr achos hwn, rhaid i chi ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru, i hunanynysu ac archebu prawf COVID-19 GIG. Cliciwch yma am y canllawiau.

Rhaid i deithwyr beidio â defnyddio cyfleusterau profi GIG at ddibenion yn ymwneud â theithio.

Bydd y ddolen archebu isod yn eich arwain at wefan ein partner, Nuffield Health i archebu eich prawf.

Archebwch eich prawf COVID-19 cyn i chi hedfan

A yw’r siopau ar agor yn y Maes Awyr?

Mae peiriannau gwerthu ar gael ledled y derfynfa i brynu diodydd a byrbrydau.

A yw’r Lolfa Foethus a’r Lolfa Fusnes yn agored?

Sylwch os gwelwch yn dda fod y Lolfa Foethus a’r Lolfa Fusnes wedi cau nes clywir yn wahanol.

Os ydych wedi rhagarchebu ac wedi talu am y Lolfa Foethus, byddwch cystal â chysylltu â’r cwmni a ddefnyddiwyd i osod yr archeb.

Byddwch cystal â chysylltu â executivelounge@cwl.aero os wnaethoch archebu’n uniongyrchol drwy wefan Maes Awyr Caerdydd. Bydd ad-daliadau’n cael eu prosesu cyn gynted ag y bo modd. Byddwch yn amyneddgar â ni wrth i ni brosesu ad-daliadau gan eu bod yn cymryd ychydig mwy o amser nag arfer.

A yw’r meysydd parcio’n agored?

Mae modd rhagarchebu parcio yn y meysydd Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr.

Ar hyn o bryd nid yw parcio Cwrdd a Chyfarch ar gael nes clywir yn wahanol.

Rwyf wedi rhagarchebu parcio car, beth sy’n digwydd os bydd fy nhaith hedfan yn cael ei chanslo neu ei newid?

Os ydych wedi rhagarchebu a thalu am barcio car ymlaen llaw dylech gysylltu â’r cwmni a ddefnyddiwyd i osod yr archeb.

Os bydd eich taith hedfan yn cael ei chanslo neu os ydych wedi newid dyddiadau eich taith, cysylltwch â’r cwmni y gwnaethoch ddefnyddio i osod yr archeb.

Os wnaethoch archebu parcio gyda Holiday Extras, neu drwy wefan Maes Awyr Caerdydd, cysylltwch â 0871 360 1100.

Oes modd i mi logi car?

 

Mae modd llogi car- rydym yn argymell i deithwyr ragarchebu cyn cyrraedd. Am wybodaeth ychwanegol cysylltwch â’r cwmni llogi ceir yn uniongyrchol.

A yw Cymorth Arbennig ar gael o hyd?

Ydy, mae ein gwasanaethau TSC/Cymorth Arbennig ar gael os oes eu hangen arnoch. Mae ein desg TSC yn y neuadd gofrestru, ac mae’r fynedfa i’r dde o’r brif fynedfa i’r derfynfa. Os byddwch angen Cymorth Arbennig, byddwch cystal ag archebu hyn yn y dull arferol drwy eich cwmni hedfan neu eich trefnydd teithiau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

A gaf i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn ôl ac ymlaen i’r Maes Awyr?

Bydd bws cyswllt rheilffordd 905 yn gweithredu o 6 Gorffennaf. Ewch i wefan NAT i weld amserlen a mwy o wybodaeth.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithredu amserlen gyfyngedig ar y rheilffyrdd. Ewch i’w gwefan i gael mwy o fanylion ac amseroedd trenau.

Nid yw gwasanaeth bws Traws Cymru T9 rhwng y Maes Awyr a chanol Caerdydd yn weithredol ar hyn o bryd nes clywir yn wahanol.

Oes tacsis ar gael?

Bydd ein partner ar y safle, Flightlink, yn gweithredu gwasanaeth tacsi ar gyfer teithiau hedfan fydd yn cyrraedd.. Ewch i’w gwefan am fwy o fanylion ac i archebu.

Oes cyfleusterau ysmygu ar gael?

Mae ardaloedd ysmygu y tu allan i’r neuadd gofrestru.

Bydd y safle ysmygu ar ôl yr ardal ddiogelwch ar agor, ond gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol mewn grym.

Beth ddylwn i wneud os na fyddaf yn teimlo’n dda yn y Maes Awyr?

Os na fyddwch yn teimlo’n dda neu’n dangos unrhyw symptomau o COVID-19, byddwch cystal â pheidio â theithio i’r Maes Awyr. Serch hynny, os byddwch yn dechrau teimlo’n sâl yn y Maes Awyr byddwch cystal â rhoi gwybod i aelod o’n tîm a fydd yn gallu’ch helpu chi.

A gaf i ddefnyddio’r gatiau e-Pasbort wrth gyrraedd Maes Awyr Caerdydd?

Nid oes modd defnyddio’r e-Pasbort ar hyn o bryd  nes clywir yn wahanol. Wrth gyrraedd Ffin y DU, byddwch cystal â mynd at giosg i gyflwyno’ch pasbort. Mae mwy o wybodaeth am gyrraedd y DU i’w gael yma. https://www.gov.uk/uk-border-control

10

Meh

Newyddion Diweddaraf:

Wizz in Wales: Wizz Air to announce flights from Cardiff to Jersey Arrow

WIZZ IN WALES: WIZZ AIR TO LAUNCH FLIGHTS FROM CARDIFF TO JERSEY ...

27

Mai

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff-Belfast takes-off with Eastern Airways Arrow

Flights from Cardiff to Belfast with Eastern Airways launch today...

25

Mai

Newyddion Diweddaraf:

Loganair further boosts UK regional connectivity with new Scotland-Wales air link Arrow

Loganair, the UK’s largest regional airline, has launched its new route linking the capital cities of Scotland and Wales.

5

Mai

Newyddion Diweddaraf:

Stobart Air adds two new routes from Cardiff to Dublin and Belfast Arrow

Flights from Cardiff to Dublin and Belfast with Stobart Air announced.

22

Ebr

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport launches COVID-19 testing facility in partnership with Nuffield Health Arrow

Cardiff Airport has partnered with Nuffield Health to offer a convenient COVID-19 testing service located at the Airport.

3

Rha

Newyddion Diweddaraf:

Wizz Air announces further UK expansion with new base at Cardiff Airport Arrow

9 new routes and great connectivity for Wales  ...

7

Hyd

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff-Belfast air service restored connecting Wales and Northern Ireland Arrow

Eastern Airways launch flights between Cardiff and Belfast...

18

Med

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport extends Charity Partnership with Velindre until 2022 Arrow

 The National Airport for Wales has extended its Charity of the Year partnership with Velindre Cancer Centre until 2022.

3

Med

Newyddion Diweddaraf:

British Ambassador to the State of Qatar visits Welsh capital to explore trade and investment opportunities Arrow

Her Majesty's Ambassador to the State of Qatar, Mr Jon Wilks CMG, visited Cardiff today; his first visit to Wales since taking up the role earlier ...

27

Aws

Newyddion Diweddaraf:

Ryanair makes it easier than ever to fly from the UK to Faro with 14 extra flights every week Arrow

Including an extra weekly flight from Cardiff. ...

Arrow
Arrow