Gofynnir i gwsmeriaid wirio canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch teithio  a chyngor y Swyddfa Dramor a Chymanwlad ar deithio. Os byddwch yn hedfan, sicrhewch fod y ddogfennaeth gywir gennych i deithio, yn cynnwys y ffurflen datgan teithio rhyngwladol, a’ch bod yn gwirio gofynion y mynediad i’ch cyrchfan. Am fwy o wybodaeth am brofi COVID-19, cliciwch yma.  

 

Teithiwch yn hyderus drwy Faes Awyr Caerdydd

Diogelwch ein tîm a’n cwsmeriaid yw ein prif flaenoriaeth.

Yn awr yn fwy nag erioed, rydym am sicrhau bod pawb yn teimlo’n ddiogel wrth deithio drwy Faes Awyr Caerdydd, ac rydym wedi bod yn gweithio gyda’n holl bartneriaid yn cynnwys cwmnïau hedfan, siopau, caffis a bwytai, yn ogystal â Llu Ffiniau’r DU i sicrhau ein bod i gyd yn gweithio gyda’n gilydd i gyflawni hyn.

Mae’r tîm wedi bod yn gweithio ers wythnosau i gael y Maes Awyr yn barod i dderbyn teithwyr eto felly gallwch deithio’n hyderus. 

Rydym wedi cymryd camau pellach na chanllawiau Llywodraethau Cymru a’r DU gan roi’r mesurau canlynol ar waith: 

 

Mae’r sefyllfa’n newid yn barhaus a byddwn yn parhau i gadw cysylltiad agos â’r awdurdodau perthnasol yn y Llywodraeth a’n partneriaid yn y cwmnïau hedfan i gael y cyngor a’r wybodaeth ddiweddaraf am deithio i Faes Awyr Caerdydd ac oddi yno.


Diogelwch ein tîm a’n cwsmeriaid sy’n parhau i fod ein prif flaenoriaeth.

Cliciwch y fideo i ddarganfod mwy am y mesuriadau newydd sydd yn ei le dros y Maes Awyr

Cliciwch yma ar gyfer cymorth Llywodraeth Cymru

 

Mae mwy o wybodaeth a Chwestiynau Cyffredin i’w gweld isod.

Pa fesurau sydd mewn grym ym Maes Awyr Caerdydd?

Yn awr yn fwy nag erioed, rydym am sicrhau bod pawb yn teimlo’n ddiogel wrth deithio drwy Faes Awyr Caerdydd, ac rydym wedi bod yn gweithio gyda’n holl bartneriaid yn cynnwys cwmnïau hedfan, siopau, caffis a bwytai, yn ogystal â Llu Ffiniau’r DU i sicrhau ein bod i gyd yn gweithio gyda’n gilydd i gyflawni hyn.

 

 1. Gwella glanhau’r Maes Awyr cyfan ddydd a nos,
 2. Rydym wedi ychwanegu mwy o safleoedd (glanhau) diheintio dwylo drwy’r Maes Awyr
 3. Parchu pellter diogel gan eraill lle bod hynny'n bosibl
 4. Gosod sgriniau diogelwch ger desgiau cofrestru, gatiau byrddio a desgiau mewnfudo 
 5. Mwy o arwyddion a marciau llawr er mwyn helpu pawb i ddeall y newidiadau yn y Maes Awyr ac i atgoffa pawb am y mesurau diogelwch
 6. Rydym yn arddangos holl gyngor a gwybodaeth berthnasol Llywodraethau Cymru a’r DU
 7. Mae ein tîm cyfeillgar wrth law i helpu a chynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau
 8. Mae pawb yn ein tîm yn gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol yn ôl y galw, yn cynnwys gorchuddion wyneb ym mhob ardal er mwyn gallu gwneud eu gwaith yn hyderus a chadw’i gilydd a’n cwsmeriaid yn ddiogel
 9. Rydym yn gofyn i deithwyr wisgo mygydau wyneb wrth deithio drwy’r Maes Awyr cyn hedfan ac ar ôl glanio’n ôl yng Nghaerdydd 
 10. Rydym yn annog taliadau digyffwrdd ledled y maes awyr os yn bosibl
 11. Rydym yn gofyn i gwsmeriaid a’n tîm yn unig i ddod i mewn i’r derfynfa
 12. Rydym wedi hyfforddi’n tîm ynghylch COVID-19 a’r mesurau diogelwch sydd ar waith.
Diweddariad ar deithio rhyngwladol

Cliciwch yma i weld rheoliadau teithio diweddaraf Llywodraeth Cymru

Fel bob amser, rydym yn argymell bod pob teithiwr yn parhau i wirio gyda'u cwmni hedfan am y wybodaeth ddiweddaraf, ac i wirio gofynion mynediad eu cyrchfan gan y gallai fod angen cyflwyno profion / dogfennaeth. Sylwch na dderbynnir profion GIG ar gyfer teithio.

Gall teithwyr ddefnyddio Pàs Covid y GIG i ddangos eu statws brechu ar eu ffôn, gliniadur neu gyfrifiadur llechen cyn teithio.

Mwy o wybodaeth am Bàs Covid y GIG

Bydd angen i chi barhau i ddilyn rheolau eraill wrth deithio.

Fel erioed, rydym yn cynghori’r holl deithiwr i barhau i gysylltu â’u cwmni hedfan i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu taith hedfan, ac i wirio gofynion mynediad i’w cyrchfan cyn teithio.

Arweiniad ‘Teithio’n Ddiogel’ i deithwyr sy’n mynd trwy Faes Awyr Caerdydd

Arweiniad ‘Teithio’n Ddiogel’ i deithwyr sy’n mynd trwy Faes Awyr Caerdydd

Cynghorir pob cwsmer i wirio rheoliadau teithio perthnasol Llywodraeth Cymru am wybodaeth ynglŷn â theithio i mewn ac allan o Gymru, yn ogystal â chyngor y Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a Datblygu (FCDO) ynglŷn â theithio rhyngwladol. Cynghorir cwsmeriaid hefyd i gysylltu â’u cwmni hedfan i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu taith hedfan, ac i wirio canllawiau diogelwch y cwmni hedfan gan y gallant amrywio. Os ydych yn teithio, mae’n ofynnol i chi hefyd wirio gofynion mynediad i’r wlad y byddwch yn teithio iddi, ac unrhyw gyfyngiadau lleol sydd mewn grym. Mae mwy o wybodaeth ar gael drwy eich cwmni hedfan a gwefan yr FCDO. Gyda’r mesurau newydd sydd ar waith, rydym yn cynghori cwsmeriaid i ganiatau digon o amser i deithio trwy'r Maes Awyr.

Yn ogystal â’r newidiadau rydym wedi’u gwneud yn y Maes Awyr, i helpu i gadw pawb yn iach ac yn ddiogel, rydym yn gofyn i deithwyr wneud y canlynol:

A oes raid i mi hunanynysu ar ôl hedfan i Faes Awyr Caerdydd o dramor?

 Mae’n golygu bod gofynion gwahanol ar deithwyr yn dibynnu ar o ba wlad rydych wedi teithio.

Cliciwch yma i weld rheoliadau teithio diweddaraf Llywodraeth Cymru

A gaf i ddefnyddio Pàs Covid y GIG i deithio?

Gall teithwyr ddefnyddio Pàs Covid y GIG i ddangos eu statws brechu ar eu ffôn, gliniadur neu gyfrifiadur llechen cyn teithio.

Mwy o wybodaeth am Bàs Covid y GIG

Bydd angen i chi barhau i ddilyn rheolau eraill wrth deithio, megis profi cyn ymadael. Gofynnir i gwsmeriaid wirio canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch teithio  a chyngor y Swyddfa Dramor a Chymanwlad ar deithio.

A yw’r siopau ar agor yn y Maes Awyr?

Mae'roriaucyfyngedig ybyddsiopau asafleoeddarlwyo ynagored ynseiliedig ar yrhaglenhedfan. Mae peiriannau gwerthu ar gael ledled y derfynfa i brynu diodydd a byrbrydau.

 

A yw’r Lolfa Foethus a’r Lolfa Fusnes yn agored?

Mae Lolfa Foethus 51° nawr wedi agor, yn amodol ar argaeledd. Diogelwch ein tîm a’n teithwyr yw ein prif flaenoriaeth ac rydym wedi rhoi nifer o fesurau diogelwch ar waith yn Lolfa Foethus 51°, yn cynnwys cyfyngu ar y niferoedd. Sylwch ei bod yn bosib y bydd y Lolfa’n cael ei chau ar unrhyw adeg ar fyr rybudd. Mae’r Lolfa Fusnes ar agor i deithwyr KLM gydag aelodaeth Aur, Platinwm neu Flying Blue.

Os ydych wedi rhagarchebu ac wedi talu am y Lolfa Foethus, byddwch cystal â chysylltu â’r cwmni a ddefnyddiwyd i osod yr archeb.Byddwch cystal â chysylltu â [email protected] os wnaethoch archebu’n uniongyrchol drwy wefan Maes Awyr Caerdydd. Bydd ad-daliadau’n cael eu prosesu cyn gynted ag y bo modd. Byddwch yn amyneddgar â ni wrth i ni brosesu ad-daliadau gan eu bod yn cymryd ychydig mwy o amser nag arfer.

A yw’r meysydd parcio’n agored?

Mae modd rhagarchebu parcio yn y meysydd Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr.

Ar hyn o bryd nid yw parcio Cwrdd a Chyfarch ar gael nes clywir yn wahanol.

Rwyf wedi rhagarchebu parcio car, beth sy’n digwydd os bydd fy nhaith hedfan yn cael ei chanslo neu ei newid?

Os ydych wedi rhagarchebu a thalu am barcio car ymlaen llaw dylech gysylltu â’r cwmni a ddefnyddiwyd i osod yr archeb.

Os bydd eich taith hedfan yn cael ei chanslo neu os ydych wedi newid dyddiadau eich taith, cysylltwch â’r cwmni y gwnaethoch ddefnyddio i osod yr archeb.

Os wnaethoch archebu parcio gyda Holiday Extras, neu drwy wefan Maes Awyr Caerdydd, cysylltwch â 0871 360 1100.

Oes modd i mi logi car?

 Mae modd llogi car- rydym yn argymell i deithwyr ragarchebu cyn cyrraedd. Am wybodaeth ychwanegol cysylltwch â’r cwmni llogi ceir yn uniongyrchol.

Gwybodaeth llogi ceir

A yw Cymorth Arbennig ar gael o hyd?

Ydy, mae ein gwasanaethau TSC/Cymorth Arbennig ar gael os oes eu hangen arnoch. Mae ein desg TSC yn y neuadd gofrestru, ac mae’r fynedfa i’r dde o’r brif fynedfa i’r derfynfa. Os byddwch angen Cymorth Arbennig, byddwch cystal ag archebu hyn yn y dull arferol drwy eich cwmni hedfan neu eich trefnydd teithiau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

A gaf i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn ôl ac ymlaen i’r Maes Awyr?
 

Mae'r bws 905 yn weithredol. Ewch i wefan NAT i weld amserlen a mwy o wybodaeth.

Ewch i wefan TRC u i gael mwy o fanylion ac amseroedd trenau.

Nid yw gwasanaeth bws Traws Cymru T9 rhwng y Maes Awyr a chanol Caerdydd yn weithredol ar hyn o bryd nes clywir yn wahanol.

Oes tacsis ar gael?

Bydd ein partner ar y safle, Flightlink, yn gweithredu gwasanaeth tacsi ar gyfer teithiau hedfan fydd yn cyrraedd.. Ewch i’w gwefan am fwy o fanylion ac i archebu.

Oes cyfleusterau ysmygu ar gael?

Mae ardaloedd ysmygu y tu allan i’r neuadd gofrestru.

Bydd y safle ysmygu ar ôl yr ardal ddiogelwch ar agor, ond gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol mewn grym.

Beth ddylwn i wneud os na fyddaf yn teimlo’n dda yn y Maes Awyr?

Os na fyddwch yn teimlo’n dda neu’n dangos unrhyw symptomau o COVID-19, byddwch cystal â pheidio â theithio i’r Maes Awyr. Serch hynny, os byddwch yn dechrau teimlo’n sâl yn y Maes Awyr byddwch cystal â rhoi gwybod i aelod o’n tîm a fydd yn gallu’ch helpu chi.

A gaf i ddefnyddio’r gatiau e-Pasbort wrth gyrraedd Maes Awyr Caerdydd?

On arrival into the UK, you can use the eGates if:

 • you have a biometric symbol on the cover of your passport
 • you are aged 12+ (12 to 17 year olds must be accompanied by an adult)
 • you are either:
  • a British citizen
  • a national of an EU country, Australia, Canada, Iceland, Japan, Liechtenstein, New Zealand, Norway, Singapore, South Korea, Switzerland or the USA
  • a member of the Registered Traveller Service

Please visit the UK Border Force website for more information.

 

23

Rha

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport invites passengers to join PRM and Disability Forum Arrow

The Cardiff Airport PRM (Passengers with Reduced Mobility) & Disability Forum will be reconvening after being paused due to the pandemic.

19

Rha

Newyddion Diweddaraf:

Ryanair to offer UK domestic route into Cardiff – twice-weekly service from Belfast Arrow

Ryanair will be offering yet more flights from Cardiff Airport next summer, as the airline will provide twice-weekly, year-round flights to Belfast, ...

28

Tac

Newyddion Diweddaraf:

Ryanair to offer more flights through Cardiff next year – 22 weekly flights to Dublin, Algarve and Costa del Sol Arrow

Ryanair will be offering more flights to Ireland and Spain from Cardiff Airport next summer as the airline will offer daily flights to Dublin, as ...

25

Tac

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport attracts extra Six Nations flying from Dublin with Ryanair Arrow

Ryanair will be offering more seats between Ireland and Wales next February as the airline will add extra flights linking Dublin and Cardiff to ...

25

Tac

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport attracts extra Six Nations flying from Dublin with Ryanair Arrow

Ryanair will be offering more seats between Ireland and Wales next February as the airline will add extra flights linking Dublin and Cardiff to ...

24

Tac

Newyddion Diweddaraf:

Ryanair to offer more flights through Cardiff next year – 22 weekly flights to Dublin, Algarve and Costa del Sol Arrow

Ryanair to offer more flights through Cardiff next year – 22 weekly flights to Dublin, Algarve and Costa del Sol Ryanair will be offering more ...

24

Tac

Newyddion Diweddaraf:

Ryanair to offer more flights through Cardiff next year – 22 weekly flights to Dublin, Algarve and Costa del Sol Arrow

Ryanair will be offering more flights to Ireland and Spain from Cardiff Airport next summer as the airline will offer daily flights to Dublin, as ...

28

Hyd

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport welcomes Aer Lingus Regional's extra Belfast seats for Summer 23 Arrow

Cardiff Airport welcomes Aer Lingus Regional’s extra Belfast seats for Summer 23 In response to strong demand over the ...

21

Med

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport to expand winter offer with Ryanair flights to Faro Arrow

Cardiff Airport will have additional winter sun seats on sale following the announcement that Ryanair will extend its existing twice-weekly Faro ...

8

Med

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport gains first ever Romanian route and resumption of Italy services with Wizz Air this winter Arrow

Cardiff Airport is pleased to confirm direct flights to Italy again and the first ever regular connection to Romania from Wales.

Arrow
Arrow