Teithiwch yn hyderus drwy Faes Awyr Caerdydd

Diogelwch ein tîm a’n cwsmeriaid yw ein prif flaenoriaeth.

Yn awr yn fwy nag erioed, rydym am sicrhau bod pawb yn teimlo’n ddiogel wrth deithio drwy Faes Awyr Caerdydd, ac rydym wedi bod yn gweithio gyda’n holl bartneriaid yn cynnwys cwmnïau hedfan, siopau, caffis a bwytai, yn ogystal â Llu Ffiniau’r DU i sicrhau ein bod i gyd yn gweithio gyda’n gilydd i gyflawni hyn.

Mae’r tîm wedi bod yn gweithio ers wythnosau i gael y Maes Awyr yn barod i dderbyn teithwyr eto felly gallwch deithio’n hyderus. 

Rydym wedi cymryd camau pellach na chanllawiau Llywodraethau Cymru a’r DU gan roi’r mesurau canlynol ar waith: 

 

1Mae’r sefyllfa’n newid yn barhaus a byddwn yn parhau i gadw cysylltiad agos â’r awdurdodau perthnasol yn y Llywodraeth a’n partneriaid yn y cwmnïau hedfan i gael y cyngor a’r wybodaeth ddiweddaraf am deithio i Faes Awyr Caerdydd ac oddi yno.


Diogelwch ein tîm a’n cwsmeriaid sy’n parhau i fod ein prif flaenoriaeth.

Cliciwch y fideo i ddarganfod mwy am y mesuriadau newydd sydd yn ei le dros y Maes Awyr


Mae mwy o wybodaeth a Chwestiynau Cyffredin i’w gweld isod.

Pa fesurau sydd mewn grym ym Maes Awyr Caerdydd?

Yn awr yn fwy nag erioed, rydym am sicrhau bod pawb yn teimlo’n ddiogel wrth deithio drwy Faes Awyr Caerdydd, ac rydym wedi bod yn gweithio gyda’n holl bartneriaid yn cynnwys cwmnïau hedfan, siopau, caffis a bwytai, yn ogystal â Llu Ffiniau’r DU i sicrhau ein bod i gyd yn gweithio gyda’n gilydd i gyflawni hyn.

 

 1. Gwella glanhau’r Maes Awyr cyfan ddydd a nos, yn ogystal â glanhau’n drylwyr cyn i ni agor y derfynfa (?)
 2. Rydym wedi ychwanegu mwy o safleoedd (glanhau) diheintio dwylo drwy’r Maes Awyr
 3. Parchu rheolau cadw pellter cymdeithasol ar gyfer ein tîm a chwsmeriaid, gan gadw 2m os yn bosibl
 4. Gosod sgriniau diogelwch ger desgiau cofrestru, gatiau byrddio a desgiau mewnfudo (?)
 5. Mwy o arwyddion a marciau llawr er mwyn helpu pawb i ddeall y newidiadau yn y Maes Awyr ac i atgoffa pawb am y mesurau diogelwch
 6. Rydym yn arddangos holl gyngor a gwybodaeth berthnasol Llywodraethau Cymru a’r DU
 7. Rydym wedi cyflwyno ‘Stiwardiaid Maes Awyr’ i helpu’n cwsmeriaid gyda’r newidiadau ledled y derfynfa ac i fod wrth law i ateb unrhyw gwestiwn
 8. Mae pawb yn ein tîm yn gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol yn ôl y galw, yn cynnwys gorchuddion wyneb ym mhob ardal er mwyn gallu gwneud eu gwaith yn hyderus a chadw’i gilydd a’n cwsmeriaid yn ddiogel
 9. Rydym yn gofyn i deithwyr wisgo mygydau wyneb wrth deithio drwy’r Maes Awyr cyn hedfan ac ar ôl glanio’n ôl yng Nghaerdydd (Cliciwch yma i weld cyngor Llywodraeth Cymru ar y defnydd o fygydau wyneb)
 10. Rydym yn annog taliadau digyffwrdd ledled y maes awyr os yn bosibl
 11. Rydym yn gofyn i gwsmeriaid a’n tîm yn unig i ddod i mewn i’r derfynfa
 12. Rydym wedi hyfforddi’n tîm ynghylch COVID-19 a’r mesurau diogelwch sydd ar waith.
Arweiniad ‘Teithio’n Ddiogel’ i deithwyr sy’n mynd trwy Faes Awyr Caerdydd

Arweiniad ‘Teithio’n Ddiogel’ i deithwyr sy’n mynd trwy Faes Awyr Caerdydd

Cynghorir pob cwsmer i gysylltu â’u cwmni hedfan am y wybodaeth ddiweddaraf am eu taith hedfan, ac i wirio canllawiau diogelwch y cwmni hedfan gan y gallant fod yn amrywiol. (Dolen i wefannau cwmnïau hedfan)

Yn ogystal â’r newidiadau rydym wedi’u gwneud yn y Maes Awyr, i helpu i gadw pawb yn iach ac yn ddiogel, rydym yn gofyn i deithwyr wneud y canlynol:

A yw’r siopau ar agor yn y Maes Awyr?

Mae pob siop yn y Maes Awyr wedi cau ar hyn o bryd nes clywir yn wahanol. Mae peiriannau gwerthu ar gael ledled y derfynfa i brynu diodydd, byrbrydau ac eitemau Cyfarpar Diogelu Personol megis hylif diheintio a mygydau wyneb.

Mae yna ddewis o eitemau bwyd a diod dwym neu oer ar gael i brynu a chymryd i ffwrdd yn ein Caffi '51° Bwyd Bites', sydd o fewn ymadawiadau. Gweld bwdlen.

Nodwch os gwelwch yn dda bod yr orsafoedd ail-lenwi dŵr allan o ddefnydd.

A yw’r Lolfa Foethus a’r Lolfa Fusnes yn agored?

Sylwch os gwelwch yn dda fod y Lolfa Foethus a’r Lolfa Fusnes wedi cau nes clywir yn wahanol.

Os ydych wedi rhagarchebu ac wedi talu am y Lolfa Foethus, byddwch cystal â chysylltu â’r cwmni a ddefnyddiwyd i osod yr archeb.

Byddwch cystal â chysylltu â executivelounge@cwl.aero os wnaethoch archebu’n uniongyrchol drwy wefan Maes Awyr Caerdydd. Bydd ad-daliadau’n cael eu prosesu cyn gynted ag y bo modd. Byddwch yn amyneddgar â ni wrth i ni brosesu ad-daliadau gan eu bod yn cymryd ychydig mwy o amser nag arfer.

A yw’r meysydd parcio’n agored?

Mae modd rhagarchebu parcio yn y meysydd Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr. Ar hyn o bryd nid yw parcio Cwrdd a Chyfarch ar gael nes clywir yn wahanol.

Rwyf wedi rhagarchebu parcio car, beth sy’n digwydd os bydd fy nhaith hedfan yn cael ei chanslo neu ei newid?

Os ydych wedi rhagarchebu a thalu am barcio car ymlaen llaw dylech gysylltu â’r cwmni a ddefnyddiwyd i osod yr archeb.

Os bydd eich taith hedfan yn cael ei chanslo neu os ydych wedi newid dyddiadau eich taith, cysylltwch â’r cwmni y gwnaethoch ddefnyddio i osod yr archeb.

Os wnaethoch archebu parcio gyda Holiday Extras, neu drwy wefan Maes Awyr Caerdydd, cysylltwch â 0871 360 1100.

Oes modd i mi logi car?

 

Mae modd llogi car- rydym yn argymell i deithwyr ragarchebu cyn cyrraedd. Am wybodaeth ychwanegol cysylltwch â’r cwmni llogi ceir yn uniongyrchol.

A yw Cymorth Arbennig ar gael o hyd?

Ydy, mae ein gwasanaethau TSC/Cymorth Arbennig ar gael os oes eu hangen arnoch. Mae ein desg TSC yn y neuadd gofrestru, ac mae’r fynedfa i’r dde o’r brif fynedfa i’r derfynfa. Os byddwch angen Cymorth Arbennig, byddwch cystal ag archebu hyn yn y dull arferol drwy eich cwmni hedfan neu eich trefnydd teithiau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

A gaf i brynu CDP ar gyfer fy nhaith yn y maes awyr?

Cewch, mae gennym beiriannau gwerthu CDP yn y maes awyr yn gwerthu amrywiaeth o CDP.

Prisiau fel a ganlyn:

 5 x Mwgwd Untro am £3.99

 50ML o hylif diheintio dwylo am £2.65

Pecyn bargen gyda 3 x Mwgwd Untro, 1 x 50ML o hylif diheintio dwylo a 2 x Menyg Untro am £4.99

A gaf i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn ôl ac ymlaen i’r Maes Awyr?

Bydd bws cyswllt rheilffordd 905 yn gweithredu o 6 Gorffennaf. Ewch i wefan NAT i weld amserlen a mwy o wybodaeth.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithredu amserlen gyfyngedig ar y rheilffyrdd. Ewch i’w gwefan i gael mwy o fanylion ac amseroedd trenau.

Nid yw gwasanaeth bws Traws Cymru T9 rhwng y Maes Awyr a chanol Caerdydd yn weithredol ar hyn o bryd nes clywir yn wahanol.

Oes tacsis ar gael?

Bydd ein partner ar y safle, Flightlink, yn gweithredu gwasanaeth tacsi ar gyfer teithiau hedfan fydd yn cyrraedd o 3 Gorffennaf ymlaen. Ewch i’w gwefan am fwy o fanylion ac i archebu.

Oes cyfleusterau ysmygu ar gael?

Mae ardaloedd ysmygu y tu allan i’r neuadd gofrestru.

Bydd y safle ysmygu ar ôl yr ardal ddiogelwch ar agor, ond gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol mewn grym.

Beth ddylwn i wneud os na fyddaf yn teimlo’n dda yn y Maes Awyr?

Os na fyddwch yn teimlo’n dda neu’n dangos unrhyw symptomau o COVID-19, byddwch cystal â pheidio â theithio i’r Maes Awyr. Serch hynny, os byddwch yn dechrau teimlo’n sâl yn y Maes Awyr byddwch cystal â rhoi gwybod i aelod o’n tîm a fydd yn gallu’ch helpu chi.

A gaf i ddefnyddio’r gatiau e-Pasbort wrth gyrraedd Maes Awyr Caerdydd?

Nid oes modd defnyddio’r e-Pasbort ar hyn o bryd  nes clywir yn wahanol. Wrth gyrraedd Ffin y DU, byddwch cystal â mynd at giosg i gyflwyno’ch pasbort. Mae mwy o wybodaeth am gyrraedd y DU i’w gael yma. https://www.gov.uk/uk-border-control

A oes raid i mi hunanynysu ar ôl hedfan i Faes Awyr Caerdydd o dramor?

Byddwch cystal â sicrhau eich bod yn ymwybodol o reoliadau diweddaraf y llywodraeth am ddod i mewn i’r DU cyn i chi deithio. Mae’r canllawiau diweddaraf i’w gweld yma https://www.gov.uk/uk-border-control.

8

Gor

Newyddion Diweddaraf:

Interim CEO of Cardiff Airport is announced Arrow

Interim CEO of Cardiff Airport is announced...

26

Meh

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport prepares to re-open terminal with new safety measures in place Arrow

Cardiff Airport has introduced a number of new measures to ensure the safety of its team and customers ahead of the start of flying in July.

23

Meh

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport raises over £2,500 for Velindre Cancer Centre Arrow

Cardiff Airport raises over £2,500 for Velindre Cancer Centre...

19

Meh

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport firefighters provide over 480 hours of support to Dragon’s Heart Hospital in Cardiff Arrow

Cardiff Airport firefighters provide over 480 hours of support to Dragon’s Heart Hospital in ...

1

Meh

Newyddion Diweddaraf:

New Cardiff Airport Chair begins post Arrow

Wayne Harvey begins his post as Chairman of Cardiff Airport...

5

Mai

Newyddion Diweddaraf:

The incoming Chair of Cardiff Airport is confirmed Arrow

Cardiff Airport has confirmed its next Chair will be Wayne Harvey, Senior Managing Partner for Deloitte in Wales.

1

Mai

Newyddion Diweddaraf:

Half a million more vital fluid resistant gowns land at Cardiff Airport Arrow

Half a million more vital fluid resistant gowns land at Cardiff Airport – 14.15, 1 May...

30

Ebr

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport firefighters provide support to the Dragon’s Heart Hospital in Cardiff Arrow

Cardiff Airport firefighters provide support to the Dragon’s Heart Hospital in Cardiff...

28

Ebr

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport welcomes PPE freight for Welsh NHS Arrow

Cardiff Airport welcomes PPE freight for Welsh NHS...

24

Ebr

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport announces support for local community projects Arrow

Cardiff Airport announces support for local community projects...

Arrow
Arrow