Fel rhan anhepgor o seilwaith trafnidiaeth yng Nghymru mae’n hanfodol fod y Maes Awyr yn parhau’n agored ar gyfer teithio a symudiadau awyr dilys, fel rydym wedi’i wneud drwy gydol y pandemig, gan ddilyn yn fanwl ganllawiau a ddarparwyd gan yr awdurdodau perthnasol.

Os oes unrhyw gwsmer na all hedfan bellach byddwn yn parhau i ad-dalu costau parcio ceir a’r lolfa foethus a archebwyd yn uniongyrchol ar wefan Maes Awyr Caerdydd. Ar gyfer unrhyw ymholiadau ynglŷn â theithiau hedfan a gwyliau dylai cwsmeriaid gysylltu â’r cwmni hedfan, gweithredwr teithiau neu asiant teithio.

Teithiwch yn hyderus drwy Faes Awyr Caerdydd

Diogelwch ein tîm a’n cwsmeriaid yw ein prif flaenoriaeth.

Yn awr yn fwy nag erioed, rydym am sicrhau bod pawb yn teimlo’n ddiogel wrth deithio drwy Faes Awyr Caerdydd, ac rydym wedi bod yn gweithio gyda’n holl bartneriaid yn cynnwys cwmnïau hedfan, siopau, caffis a bwytai, yn ogystal â Llu Ffiniau’r DU i sicrhau ein bod i gyd yn gweithio gyda’n gilydd i gyflawni hyn.

Mae’r tîm wedi bod yn gweithio ers wythnosau i gael y Maes Awyr yn barod i dderbyn teithwyr eto felly gallwch deithio’n hyderus. 

Rydym wedi cymryd camau pellach na chanllawiau Llywodraethau Cymru a’r DU gan roi’r mesurau canlynol ar waith: 

 

1Mae’r sefyllfa’n newid yn barhaus a byddwn yn parhau i gadw cysylltiad agos â’r awdurdodau perthnasol yn y Llywodraeth a’n partneriaid yn y cwmnïau hedfan i gael y cyngor a’r wybodaeth ddiweddaraf am deithio i Faes Awyr Caerdydd ac oddi yno.


Diogelwch ein tîm a’n cwsmeriaid sy’n parhau i fod ein prif flaenoriaeth.

Cliciwch y fideo i ddarganfod mwy am y mesuriadau newydd sydd yn ei le dros y Maes Awyr

Cliciwch yma ar gyfer cymorth Llywodraeth Cymru

 

Mae mwy o wybodaeth a Chwestiynau Cyffredin i’w gweld isod.

Pa fesurau sydd mewn grym ym Maes Awyr Caerdydd?

Yn awr yn fwy nag erioed, rydym am sicrhau bod pawb yn teimlo’n ddiogel wrth deithio drwy Faes Awyr Caerdydd, ac rydym wedi bod yn gweithio gyda’n holl bartneriaid yn cynnwys cwmnïau hedfan, siopau, caffis a bwytai, yn ogystal â Llu Ffiniau’r DU i sicrhau ein bod i gyd yn gweithio gyda’n gilydd i gyflawni hyn.

 

 1. Gwella glanhau’r Maes Awyr cyfan ddydd a nos, yn ogystal â glanhau’n drylwyr cyn i ni agor y derfynfa (?)
 2. Rydym wedi ychwanegu mwy o safleoedd (glanhau) diheintio dwylo drwy’r Maes Awyr
 3. Parchu rheolau cadw pellter cymdeithasol ar gyfer ein tîm a chwsmeriaid, gan gadw 2m os yn bosibl
 4. Gosod sgriniau diogelwch ger desgiau cofrestru, gatiau byrddio a desgiau mewnfudo (?)
 5. Mwy o arwyddion a marciau llawr er mwyn helpu pawb i ddeall y newidiadau yn y Maes Awyr ac i atgoffa pawb am y mesurau diogelwch
 6. Rydym yn arddangos holl gyngor a gwybodaeth berthnasol Llywodraethau Cymru a’r DU
 7. Rydym wedi cyflwyno ‘Stiwardiaid Maes Awyr’ i helpu’n cwsmeriaid gyda’r newidiadau ledled y derfynfa ac i fod wrth law i ateb unrhyw gwestiwn
 8. Mae pawb yn ein tîm yn gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol yn ôl y galw, yn cynnwys gorchuddion wyneb ym mhob ardal er mwyn gallu gwneud eu gwaith yn hyderus a chadw’i gilydd a’n cwsmeriaid yn ddiogel
 9. Rydym yn gofyn i deithwyr wisgo mygydau wyneb wrth deithio drwy’r Maes Awyr cyn hedfan ac ar ôl glanio’n ôl yng Nghaerdydd (Cliciwch yma i weld cyngor Llywodraeth Cymru ar y defnydd o fygydau wyneb)
 10. Rydym yn annog taliadau digyffwrdd ledled y maes awyr os yn bosibl
 11. Rydym yn gofyn i gwsmeriaid a’n tîm yn unig i ddod i mewn i’r derfynfa
 12. Rydym wedi hyfforddi’n tîm ynghylch COVID-19 a’r mesurau diogelwch sydd ar waith.
Arweiniad ‘Teithio’n Ddiogel’ i deithwyr sy’n mynd trwy Faes Awyr Caerdydd

Arweiniad ‘Teithio’n Ddiogel’ i deithwyr sy’n mynd trwy Faes Awyr Caerdydd

Cynghorir pob cwsmer i gysylltu â’u cwmni hedfan am y wybodaeth ddiweddaraf am eu taith hedfan, ac i wirio canllawiau diogelwch y cwmni hedfan gan y gallant fod yn amrywiol. (Dolen i wefannau cwmnïau hedfan)

Yn ogystal â’r newidiadau rydym wedi’u gwneud yn y Maes Awyr, i helpu i gadw pawb yn iach ac yn ddiogel, rydym yn gofyn i deithwyr wneud y canlynol:

A oes raid i mi hunanynysu ar ôl hedfan i Faes Awyr Caerdydd o dramor?

Byddwch cystal â sicrhau eich bod yn ymwybodol o reoliadau diweddaraf y llywodraeth am ddod i mewn i’r DU cyn i chi deithio. Mae’r canllawiau diweddaraf i’w gweld yma https://www.gov.uk/uk-border-control.

A yw’r siopau ar agor yn y Maes Awyr?

Bydd pob siop a safle arlwyo yn aros ynghau am gyfnod amhenodol.

Mae peiriannau gwerthu ar gael ledled y derfynfa i brynu diodydd a byrbrydau.

A yw’r Lolfa Foethus a’r Lolfa Fusnes yn agored?

Sylwch os gwelwch yn dda fod y Lolfa Foethus a’r Lolfa Fusnes wedi cau nes clywir yn wahanol.

Os ydych wedi rhagarchebu ac wedi talu am y Lolfa Foethus, byddwch cystal â chysylltu â’r cwmni a ddefnyddiwyd i osod yr archeb.

Byddwch cystal â chysylltu â executivelounge@cwl.aero os wnaethoch archebu’n uniongyrchol drwy wefan Maes Awyr Caerdydd. Bydd ad-daliadau’n cael eu prosesu cyn gynted ag y bo modd. Byddwch yn amyneddgar â ni wrth i ni brosesu ad-daliadau gan eu bod yn cymryd ychydig mwy o amser nag arfer.

A yw’r meysydd parcio’n agored?

Mae modd rhagarchebu parcio yn y meysydd Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr.

Ar hyn o bryd nid yw parcio Cwrdd a Chyfarch ar gael nes clywir yn wahanol.

Rwyf wedi rhagarchebu parcio car, beth sy’n digwydd os bydd fy nhaith hedfan yn cael ei chanslo neu ei newid?

Os ydych wedi rhagarchebu a thalu am barcio car ymlaen llaw dylech gysylltu â’r cwmni a ddefnyddiwyd i osod yr archeb.

Os bydd eich taith hedfan yn cael ei chanslo neu os ydych wedi newid dyddiadau eich taith, cysylltwch â’r cwmni y gwnaethoch ddefnyddio i osod yr archeb.

Os wnaethoch archebu parcio gyda Holiday Extras, neu drwy wefan Maes Awyr Caerdydd, cysylltwch â 0871 360 1100.

Oes modd i mi logi car?

 

Mae modd llogi car- rydym yn argymell i deithwyr ragarchebu cyn cyrraedd. Am wybodaeth ychwanegol cysylltwch â’r cwmni llogi ceir yn uniongyrchol.

A yw Cymorth Arbennig ar gael o hyd?

Ydy, mae ein gwasanaethau TSC/Cymorth Arbennig ar gael os oes eu hangen arnoch. Mae ein desg TSC yn y neuadd gofrestru, ac mae’r fynedfa i’r dde o’r brif fynedfa i’r derfynfa. Os byddwch angen Cymorth Arbennig, byddwch cystal ag archebu hyn yn y dull arferol drwy eich cwmni hedfan neu eich trefnydd teithiau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

A gaf i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn ôl ac ymlaen i’r Maes Awyr?

Bydd bws cyswllt rheilffordd 905 yn gweithredu o 6 Gorffennaf. Ewch i wefan NAT i weld amserlen a mwy o wybodaeth.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithredu amserlen gyfyngedig ar y rheilffyrdd. Ewch i’w gwefan i gael mwy o fanylion ac amseroedd trenau.

Nid yw gwasanaeth bws Traws Cymru T9 rhwng y Maes Awyr a chanol Caerdydd yn weithredol ar hyn o bryd nes clywir yn wahanol.

Oes tacsis ar gael?

Bydd ein partner ar y safle, Flightlink, yn gweithredu gwasanaeth tacsi ar gyfer teithiau hedfan fydd yn cyrraedd.. Ewch i’w gwefan am fwy o fanylion ac i archebu.

Oes cyfleusterau ysmygu ar gael?

Mae ardaloedd ysmygu y tu allan i’r neuadd gofrestru.

Bydd y safle ysmygu ar ôl yr ardal ddiogelwch ar agor, ond gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol mewn grym.

Beth ddylwn i wneud os na fyddaf yn teimlo’n dda yn y Maes Awyr?

Os na fyddwch yn teimlo’n dda neu’n dangos unrhyw symptomau o COVID-19, byddwch cystal â pheidio â theithio i’r Maes Awyr. Serch hynny, os byddwch yn dechrau teimlo’n sâl yn y Maes Awyr byddwch cystal â rhoi gwybod i aelod o’n tîm a fydd yn gallu’ch helpu chi.

A gaf i ddefnyddio’r gatiau e-Pasbort wrth gyrraedd Maes Awyr Caerdydd?

Nid oes modd defnyddio’r e-Pasbort ar hyn o bryd  nes clywir yn wahanol. Wrth gyrraedd Ffin y DU, byddwch cystal â mynd at giosg i gyflwyno’ch pasbort. Mae mwy o wybodaeth am gyrraedd y DU i’w gael yma. https://www.gov.uk/uk-border-control

3

Rha

Newyddion Diweddaraf:

Wizz Air announces further UK expansion with new base at Cardiff Airport Arrow

9 new routes and great connectivity for Wales  ...

7

Hyd

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff-Belfast air service restored connecting Wales and Northern Ireland Arrow

Eastern Airways launch flights between Cardiff and Belfast...

18

Med

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport extends Charity Partnership with Velindre until 2022 Arrow

 The National Airport for Wales has extended its Charity of the Year partnership with Velindre Cancer Centre until 2022.

3

Med

Newyddion Diweddaraf:

British Ambassador to the State of Qatar visits Welsh capital to explore trade and investment opportunities Arrow

Her Majesty's Ambassador to the State of Qatar, Mr Jon Wilks CMG, visited Cardiff today; his first visit to Wales since taking up the role earlier ...

27

Aws

Newyddion Diweddaraf:

Ryanair makes it easier than ever to fly from the UK to Faro with 14 extra flights every week Arrow

Including an extra weekly flight from Cardiff. ...

27

Aws

Newyddion Diweddaraf:

Ryanair makes it easier than ever to fly from the UK to Faro with 14 extra flights every week Arrow

Including an extra weekly flight from Cardiff...

19

Aws

Newyddion Diweddaraf:

CEO statement - CV19 and the aviation industry Arrow

“The entire aviation industry is beginning a long journey of recovery. At Cardiff Airport we have now seen six full weeks of commercial passenger ...

11

Aws

Newyddion Diweddaraf:

New Finance Director confirmed Arrow

Cardiff Airport announces its new Finance Director.

22

Gor

Newyddion Diweddaraf:

TUI UK restarts summer holidays from Cardiff Airport Arrow

Summer holidays begin to Spain and Greece from Cardiff on 1 August 15 flights from 1 – 7 August 2020 ...

16

Gor

Newyddion Diweddaraf:

Vueling takes off from Cardiff to Alicante today as it resumes flights to Spain from Wales Arrow

Vueling takes off from Cardiff to Alicante today as it resumes flights to Spain from Wales...

Arrow
Arrow