JOB ROLE:  QSHE (Quality, Safety, Health & Environment) Officer

REPORTING TO: Head of QSHE

HOURS: 37.5 per week

Cardiff Airport is the national airport for Wales and a key gateway to the UK for international visitors. Our airlines fly direct to over 50 destinations and over 900 connecting destinations.

Airlines include Qatar Airways, KLM, Flybe, TUI, Vueling and Ryanair. These airlines create accessibility to a wealth of global connections via international hubs that include Doha, Amsterdam Schiphol, Dublin and Paris Charles de Gaulle.

Named the Best Airport (under 3 million passengers) by the Airport Operators’ Association, Cardiff Airport sustains more than 2,675 direct and indirect jobs and creates an overall GVA (Gross Value Added) of £102 million into the local economy.

The Airport has also played a vital role in the delivery of major events in Wales including the NATO Wales Summit, Rugby World Cup and UEFA Champions League final.

Cardiff Airport is recruiting a QSHE (Quality, Safety, Health & Environment) Officer who will support the Head of QSHE in providing a proactive service across the Airport community.

You will be required to deliver a comprehensive support function and will also be required to set up recording and monitoring systems, develop policies and procedures where identified and respond to routine QSHE queries.

You will need to have a good level of general education, previous Health, Safety and Environmental experience and the ability to work to demanding time lines. You will also be required to build great working relationships with both internal and external companies.

Applicants for this role should write a detailed expression of interest letter, clearly stating how they meet the essential criteria on the person specification, in addition to submitting a CV.  Please click here to download the job description.

Applications need to be submitted, by 5pm 22nd October 2018 via email to hr@cwl.aero

 

Partner Busnes Adnoddau Dynol

SWYDD:                               Partner Busnes Adnoddau Dynol

DEILIADAETH:                    Contract cyfnod penodol (12 mis)

ORIAU:                                 37.5 awr yr wythnos (Dydd Llun – Dydd Gwener)

CYFLOG:                              O gwmpas £40,000

DYDDIAD CAU:                    Dydd Gwener 24 Ionawr 2020

 

Maes Awyr Caerdydd yw maes awyr cenedlaethol Cymru a phorth allweddol i’r DU i ymwelwyr o dramor. Mae ein cwmnïau hedfan yn hedfan yn uniongyrchol i dros 50 cyrchfan a thros 900 o gyrchfannau cysylltiol. Ymhlith y cwmnïau mae Qatar Airways, KLM, Flybe, TUI, Vueling a Ryanair. Mae’r cwmnïau hedfan hyn yn creu mynediad i gyfoeth o gysylltiadau byd-eang drwy ganolfannau rhyngwladol sy’n cynnwys Doha, Amsterdam Schiphol, Dulyn a Paris Charles de Gaulle.

Wedi ei enwi y Maes Awyr Gorau (o dan 3 miliwn o deithwyr) gan Gymdeithas Gweithredwyr Meysydd Awyr, mae Maes Awyr Caerdydd yn cynnal dros 2,675 o swyddi uniongyrchol ac anuniongyrchol ac yn creu GYG (Gwerth Ychwanegol Gros) cyffredinol o £102 miliwn i’r economi leol.

Bu gan y Maes Awyr hefyd swyddogaeth hollbwysig yn cyflawni digwyddiadau pwysig yng Nghymru yn cynnwys Uwchgynhadledd NATO Cymru, Cwpan Rygbi’r Byd a gêm derfynol Cwpan Pencampwyr UEFA.

Mae swydd contract cyfnod penodol ar gael i Bartner Busnes AD proffesiynol, dynamig a rhagweithiol i ymuno â’r Tîm AD ym Maes Awyr Caerdydd. Yn adrodd yn uniongyrchol i Gyfarwyddwr AD, bydd y person ynghlwm â holl faes AD a bydd ganddo/ganddi ran arwyddocaol yn rhaglen newid meddylfryd y Maes Awyr. Bydd angen i’r person hwyluso newid drwy blannu arferion gorau a bod yn fodlon i ymgymryd â phrosiectau heriol i’r pen draw a fydd yn gwthio agenda’r bobl yn ei blaen.

Bydd angen i’r person allu dangos profiad cadarn wrth ymdrin â materion Perthnasau Gweithwyr (ER) a meddu ar gefndir profiadol cyffredinol; bydd angen sgiliau cyfathrebu cadarn yn ogystal â’r gallu i adeiladu perthynas waith ardderchog gyda chwsmeriaid allweddol a rhanddeiliaid. Yn ogystal â’r uchod bydd y person yn gyfrifol am y canlynol:

 • Gyrru perfformiad busnes a gwneud penderfyniadau gan ddefnyddio data metrig allweddol
 • Cefnogi a gyrru’r broses newid meddylfryd drwy fentrau ysgogi gweithwyr
 • Mapio talent a’r drefn o gynllunio olyniaeth
 • Diweddaru, cynllunio a datblygu polisïau a gweithdrefnau AD

Rhaid i ymgeiswyr fodloni’r meini prawf canlynol:

 • Mae’n rhaid i chi gael cymhwyster CIPD (Lefel 7)
 • Mae gennych o leiaf 5 mlynedd o brofiad fel person AD cyffredinol
 • Mae gennych drwydded yrru lawn a dilys
 • Oherwydd natur bosibl y gwaith mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn
 • Mae’n rhaid bod gennych hawl gyfreithiol i weithio yn y DU

Mae’r maes awyr yn gweithredu ar sail 24/7 a bydd angen hyblygrwydd ac ymrwymiad i fod yn bresennol ar fyr rybudd am resymau gweithredol, er enghraifft, digwyddiadau arbennig a thywydd gwael.

Gofynnir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu Gwiriad Cofnodion Troseddol er mwyn cydymffurfio â rheoliadau’r Adran Drafnidiaeth.

I gael eich ystyried ar gyfer y swyddogaeth hon rhaid i chi anfon CV cyfredol at Rhys Owen, Cyfarwyddwr AD

Rhoddir y CVau ar restr fer a gwahoddir yr ymgeiswyr hynny i fod yn bresennol mewn proses ddewis.

Cynigir cyflog a budd-daliadau cystadleuol i’r person llwyddiannus.

Rhaid i bob CV gael ei e-bostio ar ffurf naill ai PDF neu Word at rhys.owen@cwl.aero ddim hwyrach na 5yh ar 24 Ionawr 2020.

Mae Maes Awyr Caerdydd yn gyflogwr cyfle cyfartal

Cynghorydd Adnoddau Dynol

SWYDD:                                Cynghorydd Adnoddau Dynol

DEILIADAETH:                    Contract cyfnod penodol (llenwi bwlch mamolaeth 6 mis)

ORIAU:                                  37.5 awr yr wythnos (Dydd Llun – Dydd Gwener)

CYFLOG:                              O gwmpas £25,000

DYDDIAD CAU:                   Dydd Gwener 24 Ionawr 2020

 

Maes Awyr Caerdydd yw maes awyr cenedlaethol Cymru a phorth allweddol i’r DU i ymwelwyr o dramor. Mae ein cwmnïau hedfan yn hedfan yn uniongyrchol i dros 50 cyrchfan a thros 900 o gyrchfannau cysylltiol. Ymhlith y cwmnïau mae Qatar Airways, KLM, Flybe, TUI, Vueling a Ryanair. Mae’r cwmnïau hedfan hyn yn creu mynediad i gyfoeth o gysylltiadau byd-eang drwy ganolfannau rhyngwladol sy’n cynnwys Doha, Amsterdam Schiphol, Dulyn a Paris Charles de Gaulle.

Wedi ei enwi y Maes Awyr Gorau (o dan 3 miliwn o deithwyr) gan Gymdeithas Gweithredwyr Meysydd Awyr, mae Maes Awyr Caerdydd yn cynnal dros 2,675 o swyddi uniongyrchol ac anuniongyrchol ac yn creu GYG (Gwerth Ychwanegol Gros) cyffredinol o £102 miliwn i’r economi leol.

Bu gan y Maes Awyr hefyd swyddogaeth hollbwysig yn cyflawni digwyddiadau pwysig yng Nghymru yn cynnwys Uwchgynhadledd NATO Cymru, Cwpan Rygbi’r Byd a gêm derfynol Cwpan Pencampwyr UEFA.

Mae swydd contract cyfnod penodol ar gael i Gynghorydd AD proffesiynol, dynamig a rhagweithiol i ymuno â’r Tîm AD ym Maes Awyr Caerdydd. Yn adrodd yn uniongyrchol i Gyfarwyddwr AD, y person fydd y cyswllt cyntaf am gefnogaeth AD ledled y busnes. Bydd y person yn gyfrifol am faich gwaith Perthnasau Gweithwyr (ER) yn cynnwys achosion disgyblu, cwynion ac absenoldeb ffurfiol.

Bydd angen i’r person allu dangos profiad wrth ymdrin â materion ER a meddu ar gefndir profiadol cyffredinol; bydd angen sgiliau cyfathrebu cadarn yn ogystal â’r gallu i adeiladu perthynas waith ardderchog gyda chwsmeriaid allweddol a rhanddeiliaid. Yn ogystal â’r uchod bydd y person yn gyfrifol am y canlynol:

 • Hyrwyddo a rhannu arferion gorau gyda rheolwyr llinell a chydweithwyr
 • Cofnodi a chydgasglu data Dangosyddion Perfformiad Allweddol (KPI) ar gyfer adrodd yn fisol
 • Goruchwylio proses recriwtio’r busnes gan gefnogi rheolwyr llinell gyda’u hanghenion recriwtio
 • Gweithio gyda rheolwyr llinell i fynd i’r afael â materion perfformiad ymhlith eu timau

Rhaid i ymgeiswyr fodloni’r meini prawf canlynol:

 • Mae’n rhaid i chi fod yn rhannol gymwysedig (neu’n anelu tuag at) CIPD Lefel 5
 • Mae gennych o leiaf 3 blynedd o brofiad fel person AD cyffredinol
 • Mae gennych drwydded yrru lawn a dilys
 • Oherwydd natur bosibl y gwaith mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn
 • Mae’n rhaid bod gennych hawl gyfreithiol i weithio yn y DU

Mae’r maes awyr yn gweithredu ar sail 24/7 a bydd angen hyblygrwydd ac ymrwymiad i fod yn bresennol ar fyr rybudd am resymau gweithredol, er enghraifft, digwyddiadau arbennig a thywydd gwael.

Gofynnir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu Gwiriad Cofnodion Troseddol er mwyn cydymffurfio â rheoliadau’r Adran Drafnidiaeth.

I gael eich ystyried ar gyfer y swyddogaeth hon rhaid i chi anfon CV cyfredol at Rhys Owen, Cyfarwyddwr AD

Rhoddir y CVau ar restr fer a gwahoddir yr ymgeiswyr hynny i fod yn bresennol mewn proses ddewis.

Cynigir cyflog a budd-daliadau cystadleuol i’r person llwyddiannus.

Rhaid i bob CV gael ei e-bostio ar ffurf naill ai PDF neu Word at rhys.owen@cwl.aero ddim hwyrach na 5yh ar 24 Ionawr 2020.

Mae Maes Awyr Caerdydd yn gyflogwr cyfle cyfartal

Cynorthwyydd Gwasanaeth y Lolfa Foethus

POST:                                 Executive Lounge Service Assistant

TENURE:                            Permanent

HOURS:                              28 hours per week/pro-rata

SALARY:                            Approx. £13,000 

Cardiff Airport is the national airport for Wales and a key gateway to the UK for international visitors. Our airlines fly direct to over 50 destinations and over 900 connecting destinations. Airlines include Qatar Airways, KLM, Flybe, TUI, Vueling and Ryanair. These airlines create accessibility to a wealth of global connections via international hubs that include Doha, Amsterdam Schiphol, Dublin and Paris Charles de Gaulle.

Named the Best Airport (under 3 million passengers) by the Airport Operators’ Association, Cardiff Airport sustains more than 2,675 direct and indirect jobs and creates an overall GVA (Gross Value Added) of £102 million into the local economy.

The Airport has also played a vital role in the delivery of major events in Wales including the NATO Wales Summit, Rugby World Cup and UEFA Champions League final.

We are seeking to appoint a Lounge Service Assistant to join the team in our Executive Lounge.

A Lounge Service Assistant will ensure all of our customers are welcomed with a warm Welsh welcome, and ensure their visit to our lounge is a pleasant one.

The role will cover tasks such as checking in guests, providing flight information, serving and preparing food a drinks, and ensuing the lounge is clean and presentable at all times.

Customer service experience is essential, along with a good understanding of food hygiene. General administrative experience and computer literacy are also essential to this role. Teamwork will also be required, often at a fast pace.

You will have a good general level of education, and have great customer service and interpersonal skills, as you will be dealing with various individuals, across the airport community and external companies.

The lounge operating hours are 04:30 – 20:00, covered by shift basis, 365 days of the year. Flexibility and commitment will be required to attend at short notice for operational reasons, for example, delays, special events and adverse weather conditions.

The successful candidate will be asked to provide a Criminal Record check to comply with Department for Transport regulations.

For the full job description for this role, please click here.

To be considered for this role you must send an up to date CV to Stacey Andrews, Executive Lounge Manager. All CV’s must be emailed in either PDF or Word format to stacey.andrews@cwl.aero  

CV’s will be shortlisted and those successful candidates will then be invited to attend a selection process.

A competitive salary and benefits will be offered to the successful person.

Cardiff Airport is an equal opportunities employer

Goruchwyliwr y Lolfa Foethus

POST:                                 Executive Lounge Supervisor

TENURE:                            Permanent

HOURS:                              37.5 hours per week/pro-rata

SALARY:                            Approx. £22,000 

Cardiff Airport is the national airport for Wales and a key gateway to the UK for international visitors. Our airlines fly direct to over 50 destinations and over 900 connecting destinations. Airlines include Qatar Airways, KLM, Flybe, TUI, Vueling and Ryanair. These airlines create accessibility to a wealth of global connections via international hubs that include Doha, Amsterdam Schiphol, Dublin and Paris Charles de Gaulle.

Named the Best Airport (under 3 million passengers) by the Airport Operators’ Association, Cardiff Airport sustains more than 2,675 direct and indirect jobs and creates an overall GVA (Gross Value Added) of £102 million into the local economy.

The Airport has also played a vital role in the delivery of major events in Wales including the NATO Wales Summit, Rugby World Cup and UEFA Champions League final.

We are seeking to appoint a Lounge Supervisor to join the Executive Lounge Team. The post holder will play an essential part in delivering the Lounge product and ensuring high standards are upheld. The role will support the Lounge Manager and lead the team in all day-to-day operational activities.

The ideal candidate will have previous experience of leading a successful team, which has put the customer at the heart of their operation. A food hygiene qualification is desirable, as well as a strong commercial awareness and experience of budget control. Proven general administrative experience and computer literacy are also essential to this role.

You will have a good general level of education, and have great customer service and interpersonal skills, as you will be dealing with various individuals, across the airport community and external companies.

The lounge operating hours are 04:30 – 20:00, covered by shift basis, 365 days of the year. Flexibility and commitment will be required to attend at short notice for operational reasons, for example, delays, special events and adverse weather conditions.

The successful candidate will be asked to provide a Criminal Record check to comply with Department for Transport regulations.

For the full job description for this role, please click here

To be considered for this role you must send an up to date CV to Stacey Andrews, Executive Lounge Manager. All CV’s must be emailed in either PDF or Word format to stacey.andrews@cwl.aero  

CV’s will be shortlisted and those successful candidates will then be invited to attend a selection process.

A competitive salary and benefits will be offered to the successful person.

Cardiff Airport is an equal opportunities employer

Barista - Costa Coffee

We're Costa, the nation's favourite coffee shop brand, pouring our heart and soul into everything we do and creating moments to remember for our customers, our communities and for each other.

Together we turn sips into smiles, choices into opportunities and passions into careers. Help us spread a little happiness.

About the Role - Barista

As a Barista, naturally you'll be serving expertly crafted coffee, but at Costa there's more to the role than that.

You'll be creating moments that linger and experiences that last. It takes a little crafting, testing and fine-tuning to get it spot on, but with your zest for life, flexible approach and ability to read our customers, you'll soon find yourself delivering coffee experiences that are simply unbeatable.

Job Type: Full-time

Experience:

 • Customer service: 1 year (Preferred)
 • Hospitality: 1 year (Preferred)

Location:

 • Cardiff Airport

Benefits include:

 • Up to 28 days holiday (inclusive of Bank holidays)
 • Company Sick Pay (after a qualifying period)

Hours will vary but must be flexible and available for early morning shifts and late shifts.

Your shifts will vary each week starting from 2.30am and finishing with the last flights, so it is important you check that you are able to get to and from the Airport at these times.

To apply send a CV to cardiff.costa@caterleisure.co.uk

24

Ion

Newyddion Diweddaraf:

Eastern Airways news Arrow

Cardiff to Newcastle to operate to Teesside from 10 February 2020...

23

Ion

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport celebrates a decade of fundraising and a new charity partnership for 2020 Arrow

Cardiff Airport is celebrating ten years of fundraising activities, and looking forward to a new year with an exciting new charity partnership.

13

Ion

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport comment Arrow

Flybe...

7

Ion

Newyddion Diweddaraf:

First Minister's Questions: Response to Paul Davies AM's comments about Cardiff AirportFirst Minister's Questions: Response to Paul Davies AM's comments about Cardiff AirportFirst Minister's Questions: Response to Paul Davies AM's comments about Cardiff A Arrow

Cardiff Airport response to Leader of Welsh Conservatives...

2

Ion

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport introduces electric vehicle charging Arrow

Electric vehicle charging for our team and customers...

20

Rha

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport’s Christmas getaway Arrow

Cardiff Airport is preparing to welcome over 37,000 passengers over the Christmas period...

19

Rha

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport makes strides in waste management practices Arrow

The next phase in our environmental flight path...

11

Rha

Newyddion Diweddaraf:

Maes Awyr Caerdydd yn troi’n Nadoligaidd ar Ddiwrnod Siwmper Nadolig Arrow

Anfon tecsti i 70050 gwda côd TEAMCWL19 i’ rhoi arian...

11

Rha

Newyddion Diweddaraf:

Cardiff Airport wraps up the year with a day of festive fun Arrow

Special festive celebrations got underway at Cardiff Airport today, adding a touch of Christmas sparkle to our customers’ journeys.

3

Rha

Newyddion Diweddaraf:

TUI UK launches new route for winter 2020 from Cardiff Airport Arrow

Flights to Egypt return...

Arrow
Arrow